Ondernemersmanager-Veere-verbinden-ondernemers-gemeente-overheid
  Ondernemersmanager  Veere  

  Gezamenlijk werken aan oplossingen   

Landelijke bijdrage voor ondersteuning CTB-controle

Ondernemers en sportverenigingen kunnen een financiële vergoeding aanvragen voor het uitvoeren van de controle van Corona toegangsbewijzen. De landelijke overheid heeft een bedrag beschikbaar gesteld.

Landelijke bijdrage voor ondersteuning CTB-controle

De landelijke overheid heeft een bedrag beschikbaar gesteld van 45 miljoen voor de periode 22 september tot en met 31 december 2021. Dit bedrag is verdeeld over de 13 Zeeuwse gemeenten. Deze bijdrage moet helpen om ondernemers en sportverenigingen die een CTB moeten controleren te ondersteunen.

De gemeente Veere zal de komende periode dit bedrag zo zorgvuldig mogelijk verdelen. Wanneer het geld niet wordt gebruikt, moet het terug worden gestort aan het Rijk. De gemeente mag uitsluitend gelden toekennen die echt worden gebruikt om de CTB-controle goed vorm te geven.

Hoe mag u de gelden inzetten?

U kunt beroep doen op ondersteuning voor het controleren van het toegangsbewijs. Alleen de extra kosten die u hiervoor maakt tussen 22 september 2021 en 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking. De extra kosten kunt u nadien via een declaratie vergoed krijgen. Hieronder ziet u welke extra kosten daar onder kunnen vallen. 

Aanvragen via declaraties

Om in aanmerking te komen voor ondersteuningsgelden kunt u uw gemaakte kosten via een declaratieformulier indienen. Dit kan via onze website. Op het declaratieformulier vult u onder andere in:

  • Soort kosten en waarom dit in de regeling CTB vergoeding hoort;
  • Wanneer de kosten zijn gemaakt;
  • De facturen/berekeningen dienen meegestuurd te worden. Wanneer u bijvoorbeeld extern inhuurt, stuurt u een factuur mee. Maakt u extra loonkosten, dan voegt u een berekening toe.

U bent zelfstandig ondernemer en zoekt ondersteuning bij uw onderneming

U heeft een werknemer met geldzorgen

Kabinetsbesluit vervallen 1,5 meter maatregel

Het kabinet heeft besloten dat vanaf zaterdag 25 september 2021 de 1,5 meter maatregel niet meer van kracht is. De vergunningen voor de tijdelijke terrasuitbreiding in alle kernen zou komen te vervallen en de maatregelen voor het afsluiten van het centrum in de kern Domburg ook. 

 Tegengestelde belangen en wensen

De Veerse ondernemers, de dorpsraad Zoutelande en de Stadsraad Domburg stelden het college van B&W de vraag de tijdelijke terrasuitbreidingen langer toe te staan en daarom afsluitingen en omleidingen in stand te houden. Dit om de Veerse horecaondernemers een geleidelijke overgang te bieden en daarmee een wat langere herstelperiode.

 Bewoners die overlast ervaren van afsluitingen en/of omleidingen in Domburg, rekenen met het vervallen van de 1,5 meter maatregel juist op het terugkeren naar de situatie van voor de coronapandemie en hebben hier regelmatig aandacht voor gevraagd bij de gemeente. Ook de marktkooplieden hebben aangedrongen op terugkeer naar de situatie van voor de coronamaatregelen.

 Het college heeft deze wensen en belangen zorgvuldig afgewogen. Het college realiseert zich volledig dat velen langdurig last en overlast hebben ervaren en in onzekere situaties hebben verkeerd, en soms nog steeds de gevolgen van de pandemie dagelijks ervaren. 

 Zorgvuldige afweging

Deze situatie vraagt om een integrale en zorgvuldige afweging. Het college heeft, na alles afgewogen te hebben, het besluit genomen de maatregelen zoals die van kracht waren te verlengen tot en met 7 november 2021. Na 7 november gaan we terug naar de situatie van voor de coronamaatregelen. 

 Het college is zich ervan bewust dat de verlenging van de maatregelen deels aan belangen en wensen tegemoet komt en deels langer overlast veroorzaakt. Maar ook de dringende oproep vanuit de overheid om daar waar het kan de 1,5 meter maatregel nog te hanteren hebben wij meegewogen. Met dit besluit wordt tevens rekening gehouden met de te verwachten extra drukte tijdens de herfstvakantie.

 Besluit: Geldende maatregelen tot en met 7 november 2021

  • De regelingen die het voor Veerse horecaondernemers mogelijk maakt om tijdelijk hun terras te vergroten blijven van kracht tot en met 7 november 2021.
  • De afsluitingen van verblijfsgebieden en/of de bijbehorende omleidingen in Domburg blijven van kracht. Bij de afsluiting van de Domburgseweg zal dagelijks een verkeersregelaar worden ingezet van 11:00-17:00 uur om het verkeer langs de “noordelijke route” zoveel mogelijk te beperken.
  • Voor de overige kernen betreft het alleen de tijdelijke uitbreiding van de terrassen die van kracht blijft.
  • De reguliere afsluiting van de Langstraat in Zoutelande en de maatregelen behorende bij “autoluw (kern) Veere” blijven ook van kracht tot en met 7 november 2021. 

Mkb-ondernemers krijgen steun bij verduurzaming

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Veel van hen hebben vaak zelf weinig tijd en capaciteit om uit te zoeken hoe ze energie kunnen besparen en de CO2-uitstoot van hun bedrijf kunnen verlagen.
Staatssecretaris Dilan Yesilgoz (Klimaat en Energie): "Veel ondernemers willen graag een steentje bijdragen aan een schonere wereld. Ze hebben alleen meer te doen dan zich verdiepen in alle manieren om hun bedrijf te verduurzamen. Dus helpen wij ze daarmee."

Energieadvies en ondersteuning maatregelen
Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Isolatie? Zonnepanelen? Zonneboilers? Een warmtepomp? Of een combinatie? En welke energiewinst valt er te winnen in de bedrijfsvoering? Denk aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur, elektrische bedrijfswagens.

Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor rekening van de MBK-ondernemer.

Relatief laag energiegebruik
De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze doelgroep is namelijk nog weinig ondersteuning beschikbaar. Mkb-bedrijven met een hoog verbruik zijn wettelijk verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen en moeten hierover rapporteren bij de gemeente of Omgevingsdienst. Hier zijn branchespecifieke lijsten met erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder voor beschikbaar.

Aanvragen subsidie
Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar.

De regeling wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor de utiliteitsbouw). Hiermee dragen deze ministeries bij aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en het Urgenda-vonnis.

Meer weten
Meer weten over de Subsidie Verduurzaming MKB? Bekijk meer informatie op de website van RVO.

Pilot duurzaam watergebruik

Jaarlijks verblijven ruim 10 miljoen  toeristen in Zeeland. Dat geeft een economische impuls aan de regio, maar leidt ook tot druk op de watervoorziening en het watergebruik. Met dank aan de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling starten we samen met vier ondernemers en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme een project waarbij we kijken naar mogelijkheden voor recreatiebedrijven om water te besparen of circulair te gebruiken.

Diverse methoden van water (her)gebruik
Tijdens het project gaan we samen met Camping Olmenveld, Camping & Villapark de Paardekreek, Strandcamping Groede en Camping Weltevreden pilots ontwikkelen en uitvoeren waarin we diverse methoden van water (her)gebruik demonstreren. Een unieke aanpak in de Nederlandse vrijetijdssector. Het project zal lopen tot juli 2023.

Strandpaviljoens gaan afval circulair verwerken

Koffiedrab, sinaasappelschillen, schaal- en schelpdieren en overige voedselresten. Zes strandpaviljoens in Schouwen-Duiveland hebben hiervan jaarlijks 75.000 kg aan afval. Zonde. Dat dachten de strandpaviljoens ook. Daarom zijn zij gestart met een pilot rond circulaire afvalverwerking in het Interreg 2 Zeeën project FACET.

Extra strandterrassen mogelijk

Om gasten voldoende ruimte te kunnen bieden heeft KHN een aanvraag ingediend om strandterrassen toe te staan. Hierin heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veere op 9 maart toestemming voor verleend. 

Toeristische Impuls

Heeft u een goed idee?
Bent u een ondernemer en/of instelling en heeft u een goed idee om het Veerse toeristische product te verbeteren, dan kunt u een bijdrage vragen vanuit het budget Toeristische Impuls. Het verzoek wordt getoetst aan toetsingscriteria en thema’s die door de gemeente en partners van Toeristische Impuls zijn vastgesteld.

Corona gerelateerde vragen

Vragen of opmerkingen over het coronavirus? Maak bij voorkeur gebruik van het contactformulier corona.

U kunt u vraag ook mailen naar corona@veere.nl. Wij geven u dan zo snel mogelijk antwoord.

Innovatieve ondernemer
En op zoek naar begeleiding en financiering?

Een innovatief idee uitbouwen tot een rendabel en snelgroeiend bedrijf is geen eenvoudige opgave. Daarom biedt Impuls innovatieve ondernemers met een idee of startup ondersteuning. Met financiering, begeleiding, netwerk en huisvesting, ondersteunt Impuls ondernemers voor de meest kansrijke, snelle start en groei van hun bedrijf. Je profiteert van een groot netwerk, fondsen, coaching en kennis en expertise vanuit de innovatiehotspot in Zeeland.

Het coronavirus: check hier je regelingen

De overheid heeft meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met de regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht.

Aanvragen TONK

Vanaf 1 maart kunt u de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) bij Orionis aanvragen. Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken.

Op dit moment wordt de regeling tot in detail uitgewerkt. Het is wel al duidelijk dat TONK niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers is, zoals Tozo. Ook als u in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor TONK

Informatie voor ondernemers over Corona vanuit de gemeente Veere

De gemeente Veere begrijpt dat ondernemers en verenigingen door de Corona-crisis in moeilijkheden kunnen komen.

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten hebben we een pakket met maatregelen om de lastendruk te verlichten.

Aanvragen TOZO

U wilt een aanvraag indienen. Wij adviseren u vooraf goed de informatie over deze regeling te lezen.

Heeft u een partner met inkomen? Dan telt dit inkomen mee. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan heeft u mogelijk geen recht op een Tozo uitkering. Neemt u bij twijfel altijd contact met ons op.

Energiebesparende maatregelen bedrijven

Veel ondernemers laten maar 1 keer in hun carrière een nieuw bedrijfspand bouwen. Tijdens de voorbereiding van de bouw kunnen ondernemers belangrijke beslissingen nemen die bepalend zijn voor het energieverbruik tijdens de gebruiksfase. In deze brochure vinden ondernemers en hun adviseurs
informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om de energievraag van een nieuw bedrijfsgebouw te
beperken.

meer informatie

ZonOffensief Zeeland
Zonnepanelen

Helpt u mee de energietransitie in Zeeland te versnellen?

Liggen er op het dak van uw bedrijf nog geen zonnepanelen? Sluit u dan nu aan bij ZonOffensief Zeeland – zo maken we samen Zeeland duurzamer!

meer informatie

Aanmelden voor nieuwsbrief