Ondernemersmanager-Veere-verbinden-ondernemers-gemeente-overheid
  Ondernemersmanager  Veere  

  Gezamenlijk werken aan oplossingen   

TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U kunt dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023. U kunt uw aanvraag alvast voorbereiden.

Verduurzamen

De vraag naar energie neemt sterk toe. Tegelijkertijd raakt energie uit fossiele brandstoffen op waardoor de prijs ervan stijgt. Een transitie naar duurzame en hernieuwbare energie is noodzakelijk. Impuls Zeeland ondersteunt u als ondernemer bij het maken van deze transitie.

Huisvesten Oekraïense vluchtelingen

Iemand die uit Oekraïne gevlucht is voor de oorlog wordt aan de grens doorverwezen naar een gemeente waar opvangplaatsen vrij zijn. Meldt iemand zich in Domburg op het gemeentehuis zonder doorverwijzing, dan kunnen we hen helaas niet helpen. Er zijn geen opvangplaatsen meer vrij in de gemeente Veere. Er wordt gekeken in welke gemeente nog wel plaats is. Dat kan ook buiten Zeeland zijn.

 Geen opvang in Veere Er zijn bureautjes die actief Oekraïners ronselen om hier seizoensarbeid te verrichten. Met de belofte dat de gemeente voor huisvesting zorgt.De gemeente regelt géén huisvesting. Ook niet na afloop van een contract als de ondernemer geen huisvesting meer aanbiedt. Want, er zijn geen opvangplaatsen meer vrij in de gemeente Veere. Er wordt gekeken in welke gemeente nog wel plaats is. Dat kan ook buiten Zeeland zijn. 

Vragen?  hulpvooroekraine@veere.nl

Zeeland onderneemt circulair

7 februari

Werksessie Symbiosis4Growth

7 februari

Duurzame energie - Power-up!

23 februari

Energiecrisis

SOS DOCKWISE

Op uitnodiging van Provincie Zeeland, VNO-NCW, Dockwize en Impuls Zeeland kwamen op woensdagochtend 5 oktober meer dan 30 ondernemers/professionals samen om te spreken over de uitdagingen die de hoge energiekosten met zich meebrengen. In dit bericht delen we een samenvatting van deze sessie. 

OPENING

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat benadrukte bij de opening van het Energieontbijt het belang om ervaringen vanuit de praktijk op te halen, te verbinden en van elkaar te leren. Maar ook om samen te kijken waar we als Provincie Zeeland en andere instanties de ondernemers kunnen ondersteunen en kunnen helpen. 

SPREKERS

Eric de Ruijsscher benoemde als voorzitter van VNO-NCW onder andere de Tegemoetkoming Energiekosten- regeling die gisteren werd aangekondigd. Hoe dit precies wordt vormgegeven is nog niet bekend. Van belang is dat er voor mkb’ers die nu al in acute problemen zitten, ook maatregelen worden getroffen. Daarvoor is eigenlijk maatwerk nodig. Ook is van belang dat de verduurzaming van het bedrijfsleven doorgezet wordt om de energiebehoefte van bedrijven toekomstbestendig te maken. Eric de Ruijsscher sprak tevens over zijn eigen ervaring binnen zijn asfaltproductiebedrijf; hij vreest een exponentiële toename van hun energiekosten wanneer het energiecontract straks afloopt. Dat kan er toe leiden dat de productie van asfalt stopgezet gaat worden (kosten voor gas zijn nu €160.000,- en met huidige gasprijzen kan dat ruim 2,5 miljoen euro worden). Hij pleitte ook voor een level playing field van energie steunmaatregelen en prijsplafonds met andere Europese landen om eerlijke concurrentie te behouden.

 Vanuit Impuls Zeeland lichtte Kees-Jan Grin toe dat er verschillende programma’s zijn waarmee zij ondernemers ondersteunen en daarmee hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Daar zijn diverse instrumenten voor: advies, financiering, expertteams etc. Tevens is er een koppeling met de Regionale Energie Strategie (RES) en het Zeeuwse Energie Akkoord: ze hebben een werkgroep opgericht waaraan nu 40 bedrijven deelnemen om samen de mogelijkheden te verkennen om energie te besparen in gebouwen (bijv. isolatie, procesoptimalisatie). Dit project wordt opgeschaald. Er blijkt veel behoefte aan kennis en ondersteuning op welke wijze je als bedrijf kunt verduurzamen. 

Dockwize Business coach Arne Hulstein doet de oproep om ervaringen te delen om te kijken of er behoefte is aan een programma dat hulp biedt voor ondernemers specifiek rondom de energieproblematiek. Tijdens corona ontwikkelde de ondernemershub het gratis SOS Dockwize programma, wat hulp bood aan ondernemers in nood en ondernemers die juist op dat moment wilden werken aan de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Dit programma is nog steeds gratis te volgen, ook voor ondernemers die nu in de problemen raken door de hoge energiekosten. Voor meer informatie of aanmelden ga naar: www.dockwize.nl/sos

De sessie vervolgde met Jo-Annes die ondernemers benaderde om hun ervaringen en ideeën te delen. De opkomst voor het Energieontbijt was divers: grote en kleine bedrijven en veel verschillende sectoren, waardoor verschillende zaken aan bod kwamen.

Ook Delta is in de zaal aanwezig. Delta geeft aan extra adviseurs ingehuurd te hebben om ondernemers te woord te kunnen staan met vragen over energie. Delta zoekt ook samenwerking bij de initiatieven van o.a. Dockwize en Impuls.

Boost the grid challenge

De vraag naar elektriciteit neemt toe. Tegelijkertijd stijgt ook het aanbod hard. Het huidige elektriciteitsnetwerk kan dat niet goed aan. Daarom word er met man en macht gewerkt aan een groter net dat sterk genoeg is. Dat is best een uitdaging, want we moeten voorkomen dat het nieuwe net te zwaar of te duur wordt. Zo voorkomen we dat de energierekening onnodig oploopt. Hoe kunnen we met innovatieve oplossingen de groeiende vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afstemmen en zo het huidige elektriciteitsnet optimaal benutten?

Life terra

Life Terra is een stichting met als missie om op ecologisch verantwoorde manier 500 miljoen bomen te planten in Europa. Daarbij betrekken we kinderen, volwassenen en bedrijven, om bewustzijn te creëren over klimaatverandering, en om zoveel mogelijk mensen een concrete bijdrage te laten leveren door het planten van bomen.

■ Betrek medewerkers en relaties in plant events

■ Monitor jouw bomen in je eigen company dashboard

■ Versterk je brand en imago

■ Reduceer jouw carbon footprint

■ Draag bij aan de sustainable development goals

■ Creëer waarde en maak impact die ertoe doet!

Bij zes op de tien consumenten neemt het vertrouwen in merken toe als ze laten zien dat ze een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Ben jij geraakt door Brexit en wil jij jouw internationale handelsnetwerk uitbreiden?

Vergroot kosteloos uw exportkennis door deel te nemen aan douane- en cultuurtrainingen of vergoot jouw netwerk tijdens internationale beurzen en handelsmissies relevant voor jouw branche. Via het EU-Handelsprogramma neemt u vrijblijvend deel aan de trainingen naar keuze. Benieuwd naar hoe je jouw exportpotentieel vergroot?

DOE-HET-ZELFWEGWIJZERS, Maatregelen en hulpmiddelen voor duurzaam ondernemen

Stimular licht de betekenis, nut en noodzaak van duurzaamheidsthema’s toe. Met de praktische wegwijzer per thema zie je door de bomen het bos weer.

SUBSIDIE EN FINANCIERINGSWIJZER helpt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden

Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat. Lees meer over onze Subsidie- en financieringswijzer

Energie-investeringsaftrek (EIA) 

Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst.

Investeringssubsidie ISDE, voor warmtepomp of zonneboiler 

Verduurzaam uw productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. Dat kan met een (hybride) warmtepomp en een zonneboiler.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) 

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

U bent zelfstandig ondernemer en zoekt ondersteuning bij uw onderneming

U heeft een werknemer met geldzorgen

Mkb-ondernemers krijgen steun bij verduurzaming

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Veel van hen hebben vaak zelf weinig tijd en capaciteit om uit te zoeken hoe ze energie kunnen besparen en de CO2-uitstoot van hun bedrijf kunnen verlagen.
Staatssecretaris Dilan Yesilgoz (Klimaat en Energie): "Veel ondernemers willen graag een steentje bijdragen aan een schonere wereld. Ze hebben alleen meer te doen dan zich verdiepen in alle manieren om hun bedrijf te verduurzamen. Dus helpen wij ze daarmee."

Energieadvies en ondersteuning maatregelen
Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Isolatie? Zonnepanelen? Zonneboilers? Een warmtepomp? Of een combinatie? En welke energiewinst valt er te winnen in de bedrijfsvoering? Denk aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur, elektrische bedrijfswagens.

Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor rekening van de MBK-ondernemer.

Relatief laag energiegebruik
De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze doelgroep is namelijk nog weinig ondersteuning beschikbaar. Mkb-bedrijven met een hoog verbruik zijn wettelijk verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen en moeten hierover rapporteren bij de gemeente of Omgevingsdienst. Hier zijn branchespecifieke lijsten met erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder voor beschikbaar.

Aanvragen subsidie
Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is 28,2 miljoen euro beschikbaar.

De regeling wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor de utiliteitsbouw). Hiermee dragen deze ministeries bij aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en het Urgenda-vonnis.

Meer weten
Meer weten over de Subsidie Verduurzaming MKB? Bekijk meer informatie op de website van RVO.

Pilot duurzaam watergebruik

Jaarlijks verblijven ruim 10 miljoen  toeristen in Zeeland. Dat geeft een economische impuls aan de regio, maar leidt ook tot druk op de watervoorziening en het watergebruik. Met dank aan de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling starten we samen met vier ondernemers en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme een project waarbij we kijken naar mogelijkheden voor recreatiebedrijven om water te besparen of circulair te gebruiken.

Diverse methoden van water (her)gebruik
Tijdens het project gaan we samen met Camping Olmenveld, Camping & Villapark de Paardekreek, Strandcamping Groede en Camping Weltevreden pilots ontwikkelen en uitvoeren waarin we diverse methoden van water (her)gebruik demonstreren. Een unieke aanpak in de Nederlandse vrijetijdssector. Het project zal lopen tot juli 2023.

Strandpaviljoens gaan afval circulair verwerken

Koffiedrab, sinaasappelschillen, schaal- en schelpdieren en overige voedselresten. Zes strandpaviljoens in Schouwen-Duiveland hebben hiervan jaarlijks 75.000 kg aan afval. Zonde. Dat dachten de strandpaviljoens ook. Daarom zijn zij gestart met een pilot rond circulaire afvalverwerking in het Interreg 2 Zeeën project FACET.

Toeristische Impuls

Heeft u een goed idee?
Bent u een ondernemer en/of instelling en heeft u een goed idee om het Veerse toeristische product te verbeteren, dan kunt u een bijdrage vragen vanuit het budget Toeristische Impuls. Het verzoek wordt getoetst aan toetsingscriteria en thema’s die door de gemeente en partners van Toeristische Impuls zijn vastgesteld.

Corona gerelateerde vragen

Vragen of opmerkingen over het coronavirus? Maak bij voorkeur gebruik van het contactformulier corona.

U kunt u vraag ook mailen naar corona@veere.nl. Wij geven u dan zo snel mogelijk antwoord.

Innovatieve ondernemer
En op zoek naar begeleiding en financiering?

Een innovatief idee uitbouwen tot een rendabel en snelgroeiend bedrijf is geen eenvoudige opgave. Daarom biedt Impuls innovatieve ondernemers met een idee of startup ondersteuning. Met financiering, begeleiding, netwerk en huisvesting, ondersteunt Impuls ondernemers voor de meest kansrijke, snelle start en groei van hun bedrijf. Je profiteert van een groot netwerk, fondsen, coaching en kennis en expertise vanuit de innovatiehotspot in Zeeland.

Het coronavirus: check hier je regelingen

De overheid heeft meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met de regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht.

Aanvragen TONK

Vanaf 1 maart kunt u de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) bij Orionis aanvragen. Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken.

Op dit moment wordt de regeling tot in detail uitgewerkt. Het is wel al duidelijk dat TONK niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers is, zoals Tozo. Ook als u in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor TONK

Informatie voor ondernemers over Corona vanuit de gemeente Veere

De gemeente Veere begrijpt dat ondernemers en verenigingen door de Corona-crisis in moeilijkheden kunnen komen.

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten hebben we een pakket met maatregelen om de lastendruk te verlichten.

Aanvragen TOZO

U wilt een aanvraag indienen. Wij adviseren u vooraf goed de informatie over deze regeling te lezen.

Heeft u een partner met inkomen? Dan telt dit inkomen mee. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan heeft u mogelijk geen recht op een Tozo uitkering. Neemt u bij twijfel altijd contact met ons op.

Energiebesparende maatregelen bedrijven

Veel ondernemers laten maar 1 keer in hun carrière een nieuw bedrijfspand bouwen. Tijdens de voorbereiding van de bouw kunnen ondernemers belangrijke beslissingen nemen die bepalend zijn voor het energieverbruik tijdens de gebruiksfase. In deze brochure vinden ondernemers en hun adviseurs
informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om de energievraag van een nieuw bedrijfsgebouw te
beperken.

meer informatie

ZonOffensief Zeeland
Zonnepanelen

Helpt u mee de energietransitie in Zeeland te versnellen?

Liggen er op het dak van uw bedrijf nog geen zonnepanelen? Sluit u dan nu aan bij ZonOffensief Zeeland – zo maken we samen Zeeland duurzamer!

meer informatie

Aanmelden voor nieuwsbrief