Ondernemersmanager-Veere-verbinden-ondernemers-gemeente-overheid
Mailing

Jan de Regt

Beste ondernemers,

Het jaar 2022 is bijna voorbij. Een goed moment om even terug te kijken, maar vooral ook om vooruit te kijken naar een jaar met nieuwe kansen en hoop op voortzetting van betere tijden.

2022, het eerste na-coronajaar, was een jaar met een gestage terugkeer naar het “normale leven”. Hoewel, corona ijlt voor veel ondernemers nog wel na omdat de overheid alsnog de uitgestelde belastingen is gaan innen. En oud-medewerkers die tijdens corona een andere baan hadden gevonden kwamen niet meer terug. In 2022 werd het “normale leven” ook nog verstoord door de oorlog in Oekraïne met o.a. als gevolg stijgende energieprijzen, voor veel ondernemers een onverwachte extra hogere kostenpost. 

Het zat dus wat dit betreft nog niet echt mee in 2022. Hopelijk gaat de terugkeer naar “het normale leven” verder. Ik schrijf dit bewust met aanhalingstekens want oude tijden komen vaak niet meer terug. De wereld om ons heen verandert en wij moeten daarin meebewegen.

Op gemeentelijk vlak hebben we in 2022 te maken gehad met verkiezingen en daarop volgend is een nieuw college van burgemeester en wethouders aangetreden. Een college dat heeft beloofd meer aandacht te hebben voor de Veerse ondernemers en de ervaringen van het afgelopen halfjaar zijn hoopvol. Men wil de dienstverlening aan de ondernemers verbeteren, ondernemers eerder bij nieuw beleid betrekken en veel aandacht besteden aan de communicatie met ondernemers. De dienstverlening aan ondernemers was 1 van de speerpunten in het manifest dat de FOV voor de verkiezingen heeft opgesteld. En we hebben kunnen constateren dat diverse punten uit dat manifest zijn terug te vinden in het collegeakkoord. In dit verband wil ik bijvoorbeeld wijzen naar de aanpassingen in het parkeerbeleid van het nieuwe college.

Wat kunnen we in 2023 vanuit de gemeente verwachten. Om te beginnen de omgevingsvisie 2047 die kort geleden door de gemeente is gepresenteerd en waarop zienswijzen mogen worden ingediend. Ook is er een landbouwnota gepresenteerd en het voorontwerp bestemmingsplan + is ter inzage gelegd. Verder is de FOV uitgenodigd om samen met ondernemers input te leveren voor de Economische koersnota van de gemeente. Diverse momenten dus om met de gemeente mee te denken en het belang van ondernemers te bewaken en te bevorderen. En dat is nu juist 1 van de belangrijke taken van de FOV.

Ook in 2023 is het belangrijk dat de FOV nut en noodzaak van de federatie, het behartigen van de belangen van de Veerse ondernemers als collectief, blijft uitdragen en met concrete voorbeelden laat  zien dat samenwerking van groot belang is. Gebleken is dat de FOV een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente is en dat willen we ook in 2023 weer inhoud geven. En het is goed om te benadrukken dat ook de individuele leden van de FOV, de plaatselijke ondernemersverenigingen zelf, ook een belangrijke gesprekspartner voorde gemeente zijn voor zaken die de eigen kern betreffen.

Hoe dan ook wens ik alle lezers van deze nieuwsbrief en van deze nieuwjaarswens een gezond en succesvol 2023 toe.

Met vriendelijke groet,

Jan de Regt, voorzitter FOV

Bert Tuk

Mijn naam is Bert Tuk, wethouder namens de ChristenUnie en ik heb in mijn portefeuille het Sociaal domein, Onderwijs, Cultuur en Cultureel Erfgoed, Volksgezondheid en samen met Marcel doen we de Multifunctionele Accomodaties, waar allereerst voor Aagtekerke, Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle behoorlijk wat nieuwbouw gepland staat.

Ik ben woonachtig in Ouddorp, maar kom al jaren met mijn gezin zeer regelmatig in gemeente Veere, en vaak ook Domburg. Van 2014 tot en met 2020 hebben we in de zomer ook het minigolfbaantje in de duinen van Domburg, onder de Watertoren, nog geëxploiteerd. Dit was een zeer ontspannen manier van ondernemen, op loopafstand van het strand! 

Sporthal de Halve Maan in Oostkapelle is bijna klaar met de renovatie, 11 januari is de (her) opening gepland. Daarnaast moet nog wel een nieuw Kindcentrum gebouwd gaan worden, met twee scholen onder één dak, kinderdagopvang en ruimte voor de GGD.

Met de nieuwbouw van het nieuwe ‘dorpshuis’ van Aagtekerke zijn we het verst, daar wordt al gebouwd en is de planning dat deze oktober 2023 opgeleverd kan worden.

Veere beschikt over unieke musea in vaak prachtige historische panden. Deze culturele instellingen hebben het best moeilijk door eerst Corona en nu de energiecrisis, die helpen we als gemeente graag om deze tijd door te komen. Museum Domburg, waar overigens gelukkig wel steeds meer bezoekers binnen komen,  wil op de huidige locatie deels verbouwen en deels nieuwbouw plegen, wij hebben als gemeente een bijdrage geleverd die als vliegwiel moet dienen om voldoende middelen op te halen om deze nieuwbouwplannen te realiseren. 

Het belang van ondernemers voor een gemeente is voor mij heel duidelijk, zij zorgen voor werkgelegenheid, betekenen vaak heel veel voor het culturele-  en verenigingsleven in de kernen en leveren middels diverse belastingen ook een financiële bijdrage  die er mede voor zorgt dat we als gemeente ook die mensen kunnen helpen die om wat voor reden het zelf (tijdelijk) niet redden. En dat raakt dan weer aan belangrijke delen van mijn portefeuille. Ik hoop dan ook dat het jullie als ondernemers goed gaat want daar heeft heel de gemeente wat aan! 

 Een in alle opzichten mooi  2023 gewenst! 

 Met vriendelijke groet,

Bert Tuk

Wethouder gemeente Veere

René de Visser

Een mooi ondernemersbestand hebben we in Veere! En dan kijk ik breed; dienstverlening, techniek, bouw, horeca en detailhandel, transport, de agrarische sector en uiteraard de recreatiesector. Veel ondernemers die een moeilijke tijd achter de rug hebben of nog middenin zitten, maar toch doorgaan en door-ontwikkelen. Bedrijven die volop met innovatie bezig zijn. Dat verdient de steun van de overheid en juist ook van de gemeente. Veere moet een aantrekkelijke gemeente blijven om te ondernemen en als gemeente moeten we onze rol pakken in een goed ondernemersklimaat. Dat kan nog beter! Als nieuw college hebben we naast de inzet op goede maatschappelijke voorzieningen, ook een stevige start gemaakt ten aanzien van de inzet op 'wonen', 'economie' en 'infrastructuur'.

We vinden het belangrijk om ondernemers te spreken. We willen horen waar ondernemers mee bezig zijn, waar ze tegenaan lopen, waar we ze in kunnen helpen. Daarom plannen we iedere week één of meerdere werkbezoeken aan bedrijven in onze gemeente. De afgelopen tijd hebben we al een breed pallet aan bedrijven bezocht. Als wethouder kun je je dan toch nog verbazen over wat Veere allemaal 'in huis heeft'. Prachtig! Collega Marcel Steketee heeft recreatie & toerisme in portefeuille. Zelf ben ik concreet bezig met de agrarische sector. We gaan deze sector waar mogelijk ondersteunen met mogelijkheden op het gebied van verduurzaming en opslag zoet water. Maar we pakken als gemeente Veere ook onze rol in de stikstof-aanpak van de Provincie. Daarover zijn we volop in overleg met ondernemers. Belangrijk punt wordt ook de aanpak van de bedrijventerreinen in Veere. Er moet voldoende ruimte blijven voor onze ondernemers. Daarom kijken we zowel naar mogelijkheden van uitbreiding (Karreveld en Zompe) als het revitaliseren van bestaande terreinen (Oude Zandweg Westkapelle en Schoolstraat Vrouwenpolder). Donderdag 19 januari om 19.30 uur komen we bij Dominicus Natuursteen bij elkaar om de Oude Zandweg te bespreken. Kortom; met onze ondernemers aan de slag! Als er iets is, laat even weten. Onze bedrijfscontactfunctionaris Arianne Jansen of de ondernemersmanager Werner van Laere zijn bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

 René de Visser

Wethouder gemeente Veere

Marcel Steketee

De meesten zullen mij inmiddels wel kennen, maar misschien is het toch goed dat ik mij nog een keer voorstel. Ik ben Marcel Steketee (51) woonachtig in Domburg en namens HART VOOR VEERE wethouder en 1 van mijn portefeuilles is recreatie en toerisme.

 In het werkprogramma van deze coalitie is bepaald dat recreatie en toerisme voor Veere een belangrijke economische pijler is, waarbij we vooral sturen op kwaliteitsverbetering, verduurzaming, innovatie en goede voorzieningen. 

Een uitgangspunt hiervan is dat: Ondernemers met een duurzaam en innovatief plan kunnen rekenen op een positieve benadering. We zijn terughoudend bij uitbreiding van het aantal slaapplaatsen, maar in combinatie met een duidelijke kwaliteitsverbetering sluiten we een uitbreiding niet uit. We willen geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen.

 Na het aantreden van het nieuwe college is gebleken dat een aantal ondernemers dit uitgangspunt ook zeer ter harte hebben genomen en mooie innovatieve plannen aan ons hebben voorgelegd. Wel blijkt dat er vaak veel afgetast wordt of iets wel mogelijk is en dat er enige gereserveerdheid bij ondernemers zit richting gemeente. Om deze gereserveerdheid om te buigen, gaan we in 2023 onder andere aan de slag met het inrichten van een Toeristisch overleg Veere (= afstemmen visie en beleid), het toeristisch ontwikkelkader II en regionale marketing. Deze onderwerpen gaan ons helpen om het toeristisch product Veere fors te verbeteren.

 Dus laten we samen de handschoen oppakken en in gezamenlijkheid het toeristisch product Veere op de kaart zetten en zo het Veerse goud oppoetsen.

 Met vriendelijke groet,

Marcel Steketee

Wethouder gemeente Veere